SCE

Internship Activities

2016-2017

S.No
Student Name
Company Name
1
P.SOWNDARYA, R.SANGEETHA, A.NANCY, N.PRIYANGHA, S.PRAGADEESWARAN, V.PURVAJA, RAKUL RAMALINGAM, R.VIDHYASAGAR, S.RENGA PRAKASH, M.VIGNESH, N.SYED ANWAR, M.PRAGADHEESHCORI PESIT
27 Jun 2016 - 15 Jul 2017
2
M.RAMESHINDUS TEQSITE PVT.LTD
09 Jan 2017 - 30 Jun 2017
3
M.VIGNESHECON SYSTEMS
18 Jan 2017 - 31 Mar 2017

2015-2016

S.No
Student Name
Company Name
1
M.RAMJI, K.HEMALATHAVURAM TECHNOLOGY
Jan 2016 - Apr 2016
2
R.ARIVALAGANARICENT
25 Feb 2016 - 28 Feb 2016
3
V.SRINIVASA VARADHANGREENDZINE TECHNOLOGIES PVT.LTD
01 Feb 2016 - 31 Mar 2016